Ειδική, δια ζώσης

και απολογιστική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου–Ολύμπου, κεκλεισμένων των θυρών

 

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), των υπ΄άριθμ.18338/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 16.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού,  αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020.  

Εισηγητές: Καμπούτας Νικόλαος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής,

Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος

    Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Καμπούτα, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τον ισολογισμό, προς ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαμαράς Κωνσταντίνος

 

 

Κοινοποιείται

1.- κ. Ευάγγελο Κ. Γερολιόλιο

       Δήμαρχο Δήμου Δίου – Ολύμπου

2.- κ. Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά

       Δημοτική Υπάλληλο

3.- κ. Καπούτα Νικόλαο

       Ορκωτό λογιστή

4.- Γενική Γραμματέα Δήμου Δίου Ολύμπου

5.- Δημοτικούς Συμβούλους

6.- Προϊσταμένους Τμημάτων

7.- Νομική Σύμβουλο Δήμου Δίου Ολύμπου, κ. Χατζή Αθηνά

8.- Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων

9.- Επιστημονικούς συνεργάτες

10.-Συμπαραστάτη του Δημότη Δήμου Δίου Ολύμπου