Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

27 October 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του ’22

οι αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες

“… Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας …”