Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

26 October 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Αλιεία και Θάλασσα

2014-2020

Η ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα