Τα Δημοσιεύματα του μήνα

August 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Στο ΔΣΚ η Σκούφα

για την υποστελέχωση Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου

“…θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο κοινοβουλευτικό μέσο προκειμένου να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δύο Υπηρεσιών…”