Τα Δημοσιεύματα του μήνα

October 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

e-Διαβούλευση έξι ημερών

 

 

 

Διαβούλευση
στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)
Δίου-Ολύμπου

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου υλοποιεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο. Το ΣΦΗΟ, είναι σχέδιο για τη χωροθέτηση δημοσίως