Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

16 July 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Δημόσια έργα CLLD/LEADER Αλιείας

για τους τρεις Δήμους μας

“… για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στον τοπικό πληθυσμό και στους επισκέπτες και σχετίζονται με την αλιεία και τη θάλασσα…”