Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13.11.2015, με 14+1 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 13.11.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 και ειδική συνεδρίαση στις 19.00.

 

e8n                                                                                         Λιτόχωρο, 09/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΠΡΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                             Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ                                                                       (όπως Πίνακας Αποδεκτών)
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15,
ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Πληροφορίες: Δ. Μπατζικώστας
Τηλέφωνο: 2352350150

 

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 13.11.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2016.
(Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 
2. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (Εισήγηση Χρίστογλου Ιωάννης, Λογιστής Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε).

 
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση για χρήση δημοτικού ακινήτου 1.384 στρεμμάτων στη Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (Εισήγηση Γουλάρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).

 
4. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 882,53 € στον Κατέλα Μιχαήλ ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
5. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 360,00 € στον Τούλα Δημήτριο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
6. Λήψη απόφασης για εξώδικη επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και των Π. Πουρτσίδης – Μ. Σταυρίδης Ο.Ε. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
7. Αποδοχή των αριθμ. 1/2015, 2/2015 και 3/2015 πρακτικά της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Δημοτικός Σύμβουλος).

 
8. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες σύνδεσης κεντρικών προσαγωγών λυμάτων Α.Ε.». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 
9. Ίδρυση νέας ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

 
10. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε ιδιώτη Δικηγόρο με αντικείμενο όπως αναφέρεται στο αριθμ. 22060/22-10-2015 έγγραφο και διαβίβαση στην Ο.Ε. για ορισμό. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).

 
11. Λήψη απόφασης για εξόφληση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου» από ιδίους πόρους. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
12. Λήψη απόφασης για αδυναμία καθαρισμού ρεμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011). (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).

 
13. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
14. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 14.833,02 € από τον Δημήτριο Γκριτζάλα και εγγραφή του ποσού στο σκέλος τω εσόδων του Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2015. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).

 

                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                 Γαλάνης Αστέριος

Κοινοποιείται
1.- κ. Δημόπουλο Κωνσταντίνο
Δήμαρχο Δήμου Δίου – Ολύμπου.
2.- Χατζή Αθηνά, Νομική Σύμβουλο.
3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 13.11.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/​2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το οικονομικό έτος έτους 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, Γαρυφαλλιά Αδαμοπούλου, Δημοτική Υπάλληλος ).

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αστέριος Γαλάνης