Στις 5.2.2016 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στη νέα χρονιά έχει στην ημερήσια διάταξή της 35 θέματα. Παρασκευή 5.2.2016

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 05.02.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 
2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαριότητα παραλιακών ακτών του Δήμου Δίου — Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 
3. Γνωμοδότηση ως προς τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Δίου-Ολύμπου σχολικού έτους 2014 – 15. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 
4. Τροποποίηση της αριθμ. 192⁄2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με το ορισμό μελών για το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος).

 
5. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
6. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης ως προς την διάρκεια υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος).

 
7. Έγκριση της αριθμ. 115⁄2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός για το οικ. έτος 2016. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).

 
8. Τροποποίηση της αριθμ. 193⁄2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με το ορισμό μελών για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.ΑΝ.Ο. (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος).

 
9. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης εμβαδού 3.173,70 τ.μ. στην τοπική κοινότητα Πόρων. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 
10. 2η παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση-Κατασκευή κρασπέδων και πεζοδρομίων δημοτικών οδών Δήμου Δίου-Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 
11. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2015. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
12. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2016. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

 

13. Ορισμός μελών επιτροπής εκμίσθωσης – εκποίησης ακινήτων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

 

14. Επιχορήγηση του Σωματείου «Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Δίου». (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

 
15. Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής των οχημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 28⁄80 άρθρο 67. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
16. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το ΠΔ 28⁄80 άρθρο 67. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
17. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 28.(Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
18. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια προμήθειας «προμήθεια φωτοαντιγράφων, ομάδα β΄» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ) λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
19. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια προμήθειας «προμήθεια άρτου– αρτοσκευασμάτων – γλυκισμάτων, ομάδα ε΄» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ) λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
20. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων των ομάδων 3η 5η και 6η της αριθμ. 42⁄2015 τεχνική μελέτη (άρθρο 3 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25.1.α του ΠΔ 60⁄2007 και η 1⁄2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
21. Αποδοχή όρων αναχρηματοδότησης, των δανείων του Δήμου Δίου – Ολύμπου Ν. Πιερίας με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, την 3541÷15−1−2015 απόφαση Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων και την 3576÷17−12−2015 τροποποιητική αυτής. (Εισήγηση Παρασκευάς Μακρίδης, Ειδικός Συνεργάτης).

 
22. Ψήφιση Πιστώσεων και έγκριση Τεχνικών Περιγραφών για την εκτέλεση των υπηρεσιών α) παροχής υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων & οργάνωση εκδηλώσεων & επικοινωνίας και β) σχεδίασης κατασκευής και διαρκούς υποστήριξης τουριστικού por¬tal. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

 

 

23. Έγκριση και διάθεση δαπάνης παράθεσης γεύματος σε εκπροσώπους τύπου στο πλαίσιο ανάδειξης και προβολής του Δήμου Δίου — Ολύμπου και ψήφιση πιστώσεων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

 

24. Έγκριση και διάθεση δαπανών στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της Επανάστασης του Ολύμπου «Κοροβάγκος», έτους 2016 και ψήφιση πιστώσεων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

 

25. Κατάρτιση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

 

26. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 
27. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

 
28. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.080,00 τ.μ. στη θέση Ντριμίτσα Βροντούς για την κατασκευή εγκαταστάσεων τοποθέτησης αγροεφοδίων. (Εισήγηση Φόλιος Διονύσιος, Αντιδήμαρχος).

 
29. Εκμίσθωση τμήματος της με αριθμ. 768 δημοτικής έκτασης (Σχολικό) εμβαδού 22.952,48 τ.μ. στη θέση ΚΑΝΑΛΙΑ της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα. (Εισήγηση Φόλιος Διονύσιος, Αντιδήμαρχος).

 
30. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 μηνών. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

 
31. Λήψη καταρχήν απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. με παραχώρηση κατά χρήση του ακινήτου έκτασης 1.384 στρεμμάτων για 10 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 2 πενταετιών, από τον Δήμο Δίου — Ολύμπου στην Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. για την εξυπηρέτηση των Σκοπών της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για διαβίβαση αντιγράφου της παρούσης στην επιτροπή του άρθρου 9 Ν. 2190⁄1920 για την σχετική εκτίμηση του ακινήτου. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Αντιδήμαρχος).

 
32. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ΝΟΤΟΣ στην Τ.Κ. Ν. Πόρων ως εποχική. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

 

33. Παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 
34. Λήψη απόφασης για καταβολή οφειλών δικαιοπαρόχου της ΔΗΚΕΔΟ με την επωνυμία ΔΕΤΑ προερχόμενες από φορολογικό έλεγχο και καταλογισμό. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

 

 

35. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γαλάνης Αστέριος