Έχει κι αλλού Δήμους…

324 συγκεκριμένα, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα

και λειτουργούν βάσει του “Καλλικράτη”

Οι νόμοι δεν υπάρχουν για να περιορίζουν το ρόλο της πολιτικής.

Ο νόμος που καθορίζει τη λειτουργία των Δήμων και όλα τα σχετικά, αλλού χρησιμοποιείται εντελώς διαφορετικά. Για όσα ΔΕΝ έχουμε, δεν ευθύνεται ο «Καλλικράτης» … από μόνος του, αλλά όσοι διαλέγουν να τον εφαρμόζουν κατασταλτικά.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        της 7-7-2015
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 150/2015

ΘΕΜΑ

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 7 του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 24145/26-6-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την ανωτέρω Σύμβουλο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης 33 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγαπίου Ιωάννης, 3) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος,4) Αθανασιάδου Σοφία, 5) Αρώνης Χαράλαμπος, 6) Βαγενά Θεοδώρα, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βλάχου Ζωή, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γεράκη Ζωή, 11) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Γκίκας Ιωάννης, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δημομελέτης Ιωάννης, 15) Ζάχαρης Ευθύμιος, 16) Καβάσης Παύλος, 17) Κάντζος Ιωάννης, 18) Κατωπόδης Παναγιώτης, 19) Μανδραφλής Παναγιώτης, 20) Μάνδρος Ηλίας, 21) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 22) Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα, 23) Μπέσης Δημήτριος, 24) Νικητάκης Νικόλαος, 25) Παπαγεωργίου Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος), 26) Παπαδιάς Γεώργιος, 27) Περράκης Ιωάννης, 28) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 29)Σαράντου Αναστάσιος, 30) Σκλαβούνος Λάμπρος, 31) Τασιόπουλος Σταύρος, 32) Φίλης Κωνσταντίνος, 33) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 2) Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα,

3) Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 4) Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (δικαιολογημένος),5) Μπάστα Ελένη, 6) Παπανικολάου Πέτρος, 7) Φίλιππας Ευάγγελος (δικαιολογημένος), 8) Χριστόγλου Γιαννούλα (δικαιολογημένη).

ήτοι παρόντα επί του θέματος 33 μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 6ο θέμα της Η. ., η Πρόεδρος του .Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. Πρωτ. 24108/26-6-2015 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας κ. Αναστάσιου Σαράντου, το οποίο έχει ως εξής:

1

Κύριε Πρόεδρε:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 217/2014 απόφαση του .Σ. Αιγάλεω με την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της επιτροπής κος Σαράντου Ανάστασιος συγκάλεσε τα μέλη της σε
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 10/6/2015.
Η Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας αφού συνεδρίασε :

1.Εξέλεξε τον κο Τζανεογιώργη Ιωάννη γραμματέα και τον κο Δρόσο Σταύρο Αντιπρόεδρο της επιτροπής.

2.Ψήφισε τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής, ως εξής:

Σας παρακαλώ, να εισάγεται προς ψήφιση στο σώμα τον κανονισμό λειτουργίας, τον οποίο σας επισυνάπτουμε, της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού,άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1 Συγκρότηση Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας

1.Με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου Αιγάλεω , όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 18/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συγκροτείται , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3852/2010, μόνιμη Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που έχουν σχέση με την ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτών στις τοπικές υποθέσεις.

2.Η Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη εκ των οποίων, τα δέκα (10) εκλέγονται από τους κατοίκους των εκλογικών διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού. Τα λοιπά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.

3. Η Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση της θητείας της συγκαλείται από τον Πρόεδρο , ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής και εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας με την ιδιότητα του αντιδημάρχου ή προέδρου άλλης επιτροπής στο δήμο.

4. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Στα μέλη-ιδιώτες της επιτροπής καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τυχόν μετακινήσεις τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για τις ανάγκες του έργου της επιτροπής, το ύψος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Για την ανωτέρω καταβολή απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 3852/2010.

2

Άρθρο 2 Έργο- Αρμοδιότητες

1.Έργο της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας είναι η επεξεργασία και η εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τα εξής θέματα:

α. Τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση ανοιχτών συνελεύσεων των κατοίκων του δήμου, κυρίως για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου.

β. Τον τρόπο και τους όρους διεξαγωγής δημοψηφισμάτων στο πλαίσιο της διαβούλευσης του δήμου για θέματα που αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο ή προτείνονται από τους δημότες και κατοίκους του δήμου, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 16 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

γ. Την κατάρτιση Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δημοτών και κατοίκων. δ. Τους τρόπους και τις διαδικασίες πληρέστερης πληροφόρησης των πολιτών για τη δραστηριότητα των οργάνων του δήμου για την αντιμετώπιση και τη λύση προβλημάτων της περιφέρειας του δήμου.

2. Πέραν των ανωτέρω θεμάτων η Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, α) Εξετάζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον κανονισμό λειτουργίας της,

στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των μελών κατοίκων της Επιτροπής.

β) Εξετάζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο θέματα που παραπέμπονται σε αυτή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, τα οποία έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μετά από πρόταση του δημάρχου. Με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται και η προθεσμία εντός της οποίας η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει σχετική μελέτη ή εισήγηση και γ) Εξετάζει θέματα που παραπέμπονται σε αυτή από τον πρόεδρο του δημοτικού

συμβουλίου και πριν την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή τον δήμαρχο ή την οικονομική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής.

Άρθρο 3 Σύγκλιση της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας

1.Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια, μετά από γραπτή ή προφορική πρόσκληση του προέδρου της:

Μία φορά κάθε δυο μήνες, Όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών

της με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα συγκεκριμένα προς συζήτηση θέματα,

Όποτε παραπέμπονται σε αυτή θέματα από το δημοτικό συμβούλιο ή τον πρόεδρο αυτού ή τον δήμαρχο ή την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή όποτε υπάρχουν επείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλιση της Επιτροπής.

2. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στην οποία αναφέρονται η ημερομηνία , η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε επείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιηθεί ακόμη και την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου.

3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο δημοτικό κατάστημα ή σε άλλο κατάλληλο οίκημα του Δήμου.

3

4. Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε οριζόμενη ημέρα και πραγματοποιείται με την παρουσία του ενός τρίτου (1/3 ) των μελών της.

5. Ο πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τη συζήτηση και φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της. Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων.

6. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμβάλλουν στην επιτυχία του έργου της Επιτροπής και να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις όσο και στις διαδικασίες που αποφασίζονται σε αυτές.

Άρθρο 4.

Λειτουργία – Λήψη αποφάσεων- Διοικητική Υποστήριξη 1.Η Επιτροπή επεξεργάζεται εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς

της οι οποίες είτε αποτελούν πρωτοβουλία της ίδιας της επιτροπής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της είτε διαβιβάζονται σ αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τη δημοτική αρχή ως σχέδια προς εξέταση και διερεύνηση είτε αποτελούν αποφάσεις των ανοιχτών συνελεύσεων των κατοίκων. Λαμβάνει επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για την πληρέστερη διοργάνωση των ανοιχτών συνελεύσεων των κατοίκων των εκλογικών διαμερισμάτων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού.

2. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική εισήγηση του προέδρου ή μέλους της επιτροπής και συζήτηση μεταξύ των μελών της, τα οποία τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης. Η διαμόρφωση της τελικής θέσης της επιτροπής γίνεται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα χωριστά, κατά την οποία καλούνται τα μέλη να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά.

3. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι γνώμες που διατυπώνονται, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια δημοτικού υπαλλήλου που ορίζεται για το σκοπό αυτό.

4. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την παροχή διοικητικής υποστήριξης για τις ανάγκες του έργου της Επιτροπής καθώς και για την παροχή κάθε τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες διοργάνωσης των ανοιχτών συνελεύσεων των κατοίκων.

Άρθρο 5 Ανοιχτές Συνελεύσεις Κατοίκων

1. Για την επίτευξη του έργου της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας και την ενίσχυση της συμμετοχής των κατοίκων στις τοπικές υποθέσεις συγκαλούνται ανοιχτές συνελεύσεις των κατοίκων ανά εκλογικό διαμέρισμα του Δήμου.

2. Οι Ανοιχτές Συνελεύσεις συγκαλούνται :

α) με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας ή β) με εκατόν πενήντα (150) τουλάχιστον υπογραφές κατοίκων του εκλογικού

διαμερίσματος για θέματα που αφορούν την περιοχή τους.

3. Οι Συνελεύσεις πραγματοποιούνται με την παρουσία εβδομήντα πέντε(75) τουλάχιστον κατοίκων του εκλογικού διαμερίσματος , με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της επόμενης παραγράφου. Για τη συμμετοχή καταρτίζεται κατάσταση, στην οποία δηλώνεται από τον κάθε συμμετέχοντα το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ιδιότητα του κατοίκου που συμμετέχει, αυτή μπορεί να διαπιστώνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ακόμη και με προφορική μαρτυρία άλλου προσώπου. Οι καταστάσεις τηρούνται με ευθύνη της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας.

4

4. Για τις εργασίες της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Ειδικότερα στην περίπτωση λήψης απόφασης για δημοψήφισμα απαιτείται η συμμετοχή και η συγκέντρωση τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) υπογραφών των συμμετεχόντων στη Συνέλευση κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 16 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Οι αποφάσεις των συνελεύσεων διαβιβάζονται με ευθύνη του Συντονιστή στην Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας ,η οποία έχει την ευθύνη να ενημερώσει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

5.Τους κατοίκους των εκλογικών διαμερισμάτων συντονίζει το συντονιστικό όργανο της Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από το μέλος κάτοικο της Επιτροπής που εκπροσωπεί το εκλογικό διαμέρισμα, ως επικεφαλής συντονιστής και τέσσερα μέλη που προτείνονται από τη Συνέλευση. Το συντονιστικό όργανο εκτελεί χρέη προεδρείου στις Ανοιχτές Συνελεύσεις, συντονίζει πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι κάτοικοι του εκλογικού διαμερίσματος και οτιδήποτε του αναθέτει η Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 6 Εκλογή κατοίκων ως μέλη της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας

1. Μέσα σε ένα μήνα από τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας

από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού του , με την

επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 7 του παρόντος, συγκαλούνται ανά εκλογικό

διαμέρισμα οι Ανοιχτές Συνελεύσεις των κατοίκων για την εκλογή των μελών κατοίκων

της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας. Την ευθύνη για τη σύγκλιση των Συνελεύσεων αυτών έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Κάθε εκλογικό διαμέρισμα εκλέγει ένα μέλος κάτοικο για την Επιτροπή Τοπικής

Δημοκρατίας , το οποίο εκπροσωπεί τους κατοίκους του εκλογικού διαμερίσματος στην Επιτροπή και έχει τα καθήκοντα του συντονιστή στις ανοιχτές συνελεύσεις των κατοίκων του εκλογικού διαμερίσματος .Για την εκλογή απαιτείται στη Συνέλευση των κατοίκων του εκλογικού διαμερίσματος να συμμετέχει ίσος τουλάχιστον αριθμός κατοίκων που προβλέπεται στην παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος κανονισμού. Εάν η Συνέλευση δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό κατοίκων, τότε, συνέρχεται ξανά σε πέντε (5) ημέρες, στον ίδιο χώρο και εκλέγει το μέλος της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας με τη συμμετοχή των παρόντων. Ειδικά για τη συμμετοχή στη συνέλευση της εκλογής μελών απαιτείται η ιδιότητα του κατοίκου να διαπιστώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση των προσώπων που συγκαλούν τη Συνέλευση.

Η εκλογή του μέλους κατοίκου της Επιτροπής γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας πραγματοποιείται κλήρωση.

Άρθρο 7 Μεταβατική διάταξη

Μέσα σε τρείς μήνες από την ψήφιση του παρόντος κανονισμού από το δημοτικό συμβούλιο και με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας , συγκαλούνται οι κάτοικοι των εκλογικών διαμερισμάτων σε ανοιχτές συνελεύσεις, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προηγούμενου άρθρου , για την εκλογή των μελών κατοίκων της Επιτροπής.

Άρθρο 8 Ισχύς – Τροποποίηση του κανονισμού

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο. Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτόν, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι

5

κανόνες του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου καθώς και κάθε σχετική διάταξη.

2.

Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι ΔΣ της παράταξης

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ»(Ι.Γκίκας, Π.Μανδραφλής, Ε.Παπαγεωργίου), της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»(Π.Δάγκα, Β.Βούλγαρης, Π.Σαντζαρίδης) & της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΩΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ»( Η.Μάνδρος), σύμφωνα με την τοποθέτησή τους κατά την ψήφιση των

Δημοτικών Επιτροπών. Οι ΔΣ της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» (Λ.Σκλαβούνος, Ι.Δημομελέτης, Ι.Περράκης) & της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ» (Π.Μερκουράκη-Νικολούδη) ψήφισαν λευκό.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ασπασία Αρετάκη – Ντεντοράκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ