“Πρότυπο δημοκρατικής λειτουργίας

ο Δήμος Δίου - Ολύμπου"

δήλωση Βακουφτσή – “ο δήμαρχος καλεί” και προειδοποιεί ότι την ερχόμενη βδομάδα τα θέματα θα επανέλθουν… “κατά άρθρο 67/παρ.2″…

 

Η απουσία τριών συμβούλων της διοίκησης από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημιούργησε την ασυνήθιστη εικόνα της … μειοψηφούσης πλειοψηφίας και το οδυνηρό –για τη διοίκηση και το δήμαρχο- αποτέλεσμα της απόρριψης σημαντικών εισηγήσεων για σημαντικά θέματα.

Από το πρώτο κιόλας θέμα (που αποτέλεσε και αντικείμενο ξεχωριστής, ειδικής συνεδρίασης), τον απολογισμό του 2016, το πρόβλημα καταγράφηκε με τη μορφή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Το θέμα δεν «πέρασε», ο απολογισμός δεν εγκρίθηκε.  Ο δήμαρχος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το θέμα θα επανέλθει σε νέα συνεδρίαση, σε μια βδομάδα, όπως το άρθρο 67/παράγραφος 2 του «Καλλικράτη» του δίνει τη δυνατότητα. Οι της αντιπολίτευσης αντέδρασαν και στη συγκεκριμένη περίπτωση και όταν η ίδια προειδοποίηση επαναλήφθηκε πολλές φορές αργότερα, στη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης. Κάποιοι απείλησαν να αποχωρήσουν και να μην επανέλθουν ποτέ σε συνεδρίαση, καταγγέλλοντας την πλήρη καταρράκωση κάθε έννοιας λογικής και δημοκρατίας και ουσιαστική κατάργηση διαδικασιών και καθηκόντων. Η ανεξάρτητη Ειρήνη Βακουφτσή επεσήμανε την πρόκληση με post στο Fb, ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν.
Σήμερα, δημοσίευσε και δήλωσή της, στην οποία επισημαίνει την οριακή πλειοψηφία της διοίκησης και το ότι ο «Καλλικράτης» απαιτεί –με τη μορφή που έχει σήμερα- ελάχιστη δημοκρατική συνείδηση από τους δημάρχους.

Όσον αφορά τους απόντες συμβούλους της διοικούσας «Ολύμπιας Συμμαχίας», οι Καλαϊτζής, Σιόκας και Φόλιος ήταν απόλυτα δικαιολογημένοι στην απουσία τους  (για σοβαρό οικογενειακό λόγο -ο πρώτος- που τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα -ο δεύτερος- για τα αγροτοσυνδικαλιστικά και λόγω σοβαρής υποχρέωσης ο τρίτος, όπως διαβεβαίωσε την ΕτΟ).

 

Η δήλωση της Ειρήνης Βακουφτσή

 

Πρότυπο δημοκρατικής λειτουργίας ο Δήμος Δίου – Ολύμπου

Μετά από δύο ανεξαρτητοποιήσεις από τη διοικούσα παράταξη η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οριακή. Στο χθεσινό συμβούλιο την πλειοψηφία κατείχε η αντιπολίτευση με αποτέλεσμα τα θέματα να ψηφίζονται αντίθετα στις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής. Η αρνητική ψήφος δεν ήταν αντίδρασης αλλά ήταν πλήρως αιτιολογημένη με γνώμονα το καλύτερο για τον τόπο μας. Μετά από αυτό ο δήμαρχος δήλωσε στο σώμα ” Όσα θέματα δεν περνάνε σε αυτό το συμβούλιο θα τα φέρουμε την άλλη βδομάδα ξανά για ψηφοφορία ”. Με άλλα λόγια, να συνεδριάζουμε ξανά και ξανά μέχρι να βγει το επιθυμητό (για αυτόν) αποτέλεσμα.
Αυτό σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη είναι νόμιμο. Είναι όμως και ηθικό; Ο Καλλικράτης είναι ένας νόμος φτιαγμένος για δημάρχους με στοιχειώδη δημοκρατική συνείδηση. 

Διερωτώμαι τελικά, ποιος είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου όταν δεν εισακούγεται η άποψη του, όταν η ψήφος του παρακάμπτεται; Για ποιο λόγο να παρευρισκόμαστε στις συνεδριάσεις;

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
Βακουφτσή Ειρήνη

 

 

Ο δήμαρχος καλεί, ακόμη κι όταν έχει ο ίδιος έχει καταγράψει ότι το θέμα απορρίφθηκε σε ψηφοφορία και καλεί και σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών; Ή μήπως θα προκύψουν νέα στοιχεία που αφορούν τον απολογισμό, σήμερα κιόλας;

 

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Άρθρο 67 – Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).

Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.

3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος.

4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών να δηλώσει στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου.

5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

6. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. Με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί περιορισμοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, για τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.

8. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του.