Η με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου

της 28ης.9.2020