Τρεις θέσεις στον “Ενιπέα”

δείτε τις προκηρύξεις

για γραμματέα και δύο υδρονομείς

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Αριθ. Πρωτ  33

Τ.Ο.Ε.Β. ΕΝΙΠΕΩΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                                     ΛΙΤΟΧΩΡΟ 16/02/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Υπαλλήλου  γραμματειακής  υποστήριξης στον Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως με σύμβαση ορισμένου χρόνου έντεκα (11) μηνών, μερικής απασχόλησης.

 

Ο  Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου προκειμένου να προσλάβει υπάλληλο για την γραμματειακή του υποστήριξη, βάσει της με α/α 11/04-02-2021 απόφασης του Δ.Σ. κατά την 1η συνεδρίαση που διεξάχθηκε στις 04/02/2021, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα σε δώδεκα  (12) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας προκήρυξης να υποβάλουν στον Οργανισμό (αρχική ημέρα υποβολής των αιτήσεων   16/02/2021 και τελική η 27/02/2021) την αίτησή τους. Αιτήσεις που θα κατατίθενται πέραν της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Οι σχετικές αιτήσεις θα κατατίθενται στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.14 στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με τις αιτήσεις τους να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1)Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2)Βεβαίωση ΑΜΚΑ

3)Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία Κατερίνης.

4)Πιστοποιητικό γραμματειακών γνώσεων (Οικονομικών Σπουδών, ή Λογιστικής, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή από κάποια άλλη επαγγελματική σχολή με συναφές αντικείμενο, ή Απολυτήριο Λυκείου).

5)Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου , ότι δεν απολύθηκε στο παρελθόν από τον Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου για οποιοδήποτε παράπτωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν γνώσεις μηχανογράφησης και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το αντικείμενο της ανάληψης εργασίας συνίσταται σε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Λιτοχώρου Πιερίας.

Ο μηνιαίος μισθός θα ορισθεί βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου ,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ.Α΄ , καθώς και της Εγκυκλίου 3 με αριθμό πρωτοκόλλου Μ07/19/25-01-2016 του ΙΚΑ για το ίδιο θέμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Οργανισμού από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες από τις 09:00-14:00 το πρωί.

Λιτόχωρο 16/02/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  Τ.Ο.Ε.Β Ενιπέως Λιτοχώρου
Σωτήριος Κων. Χασιώτης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αριθ. Πρωτ.  34

Τ.Ο.Ε.Β. ΕΝΙΠΕΩΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                                    ΛΙΤΟΧΩΡΟ  16/02//2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενός υδρονομέα στον Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως με σύμβαση ορισμένου χρόνου έντεκα (11) μηνών πλήρους   απασχόλησης και ενός υδρονομέα με σύμβαση ορισμένου χρόνου επτά (7) μηνών πλήρους απασχόλησης

 

Ο  Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου προκειμένου να προσλάβει Υδρονομείς με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόλησης για την αρδευτική περίοδο του 2021 βάσει της με α/α 10/04-02-2021 απόφασης του Δ.Σ. κατά την 1η  συνεδρίαση που διεξάχθηκε στις 04/02/2021, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα σε δώδεκα (12) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας προκήρυξης να υποβάλουν στον Οργανισμό (αρχική ημέρα υποβολής των αιτήσεων   16/02/2021 και τελική η  27/02/2021) την αίτησή τους. Αιτήσεις που θα κατατίθενται πέραν της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Οι σχετικές αιτήσεις θα κατατίθενται στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.14 στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με τις αιτήσεις τους να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία Κατερίνης.

2)Τίτλος Σπουδών (από ΕΠΑΣ τμήμα «Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» ή από κάποια άλλη επαγγελματική σχολή με συναφές αντικείμενο, ή Απολυτήριο Λυκείου, ή Απολυτήριο Γυμνασίου).

3) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου , ότι δεν απολύθηκε στο παρελθόν από τον Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου από τη θέση του υδρονομέα για οποιοδήποτε παράπτωμα.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Λιτοχώρου Πιερίας.

Η περιοχή δικαιοδοσίας είναι όση και η έκταση του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού και συγκεκριμένα εκτείνεται στις θέσεις  «ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ», «ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και «ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» που καλύπτουν ολικά 5.500 στρέμματα και καθαρά αρδευόμενα 4.300 στρέμματα περίπου.

Σημειωτέο ότι, λόγω της ιδιορρυθμίας του αρδευτικού δικτύου που λειτουργεί με υπόγειους αγωγούς υπό φυσική πίεση, γνώσεις επί της λειτουργίας του, κρίνονται απαραίτητες.

Ο μηνιαίος μισθός θα ορισθεί βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου ,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ.Α΄ , καθώς και της Εγκυκλίου 3 με αριθμό πρωτοκόλλου Μ07/19/25-01-2016 του ΙΚΑ για το ίδιο θέμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Οργανισμού από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες από τις 09:00-14:00 το πρωί.

Λιτόχωρο 16/02/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  Τ.Ο.Ε.Β Ενιπέως Λιτοχώρου
Σωτήριος Κων. Χασιώτης