Ως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του ’22

οι αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες

“… Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας …”

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 129/15 – 1 – 2021 (ΑΔΑ: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ) απόφασης Διεύθυνσης Δασών Πιερίας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Έχοντας υπόψη:

  1. Την 129/15 – 1 – 2021 (ΑΔΑ: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ) απόφαση Διεύθυνσης Δασών Πιερίας.
  2. Το άρθρο 70 του ν. 4843/21 «Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες» (ΦΕΚ 193/Α).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

  1. Τροποποιούμε την 129/15-1-2021 (ΑΔΑ: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ) όμοια κατά το τμήμα που αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 16η Μαρτίου 2022, ημερά Τετάρτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 5η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη».

  1. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’. αριθμ. 129/15-1-2021 απόφαση.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ