Από δίκτυα δεδομένων… ασ’τα-βράσ’τα

από δίκτυα νερού...

να αρδεύσουμε ένα δις αρνίθες (όρνιθες, κοτόπουλα δηλαδή)

 

 

 

 

Η ψεσινήν συνεδρίασις της αρμοδίου επιτροπής έλαβεν χώραν STOP.

 

Θέμαν τρίτον της ημερησίας έλαβεν αναβολήν STOP.

 

Λόγος αναβολής η αδυναμία συνδέσεως της εισηγητρίας νομαρχίας STOP.

 

Αρμοδίως και υπηρεσιακώς θέλειν προσδιοριστείν νέαν ημερομηνίαν συζητήσεως θέματος δια συνεννοήσεως μετά της αρμοδίου Αρχής STOP.

 

Πάμε για άλλαι μελέται και συζητήσεις STOP.

 

Κοτόπουλα άπειρα βαίνουν αυξούμενα STOP.

 

Δέον όπως πράξετε τα δέοντα STOP.

 

 

Η μεγάλη διαφορά (κλικν εδών STOP)